Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 Мінько Олександр Олександрович  

Навчальні заняття проводить доцент, кандидат фізико-математичних наук Олександр Олександрович Мінько

 Александр Минько Мое краткое жизнеописание (с дополнениями и примечаниями), а также описание моих научных достижений (2020) Александр Минько Мое краткое жизнеописание (с дополнениями и примечаниями), а также описание моих научных достижений (2020)
 

Мінько О.О. здійснював наукові дослідження в рамках планової НДР , яка виконується в Центрі в 2011-2018 рр

 

Наукові, науково-методичні та навчально-довідникові статті і чисельні книги, опубліковані О.О. Мінько => тут 

 Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017

Мінько О.О. Аналіз структури багатовимірних точкових множин за методом обмежувальної сфери.- Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017, - 344 с. - С.: 285-287.

 

 

Мінько О.О. Навчально-довідниковий електронний посібник з комп'ютерного інструментарію для сучасного аналізу даних засобами EXCEL. - Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017, - 344 с. - С.: 284.

Афоризми: Велика книга мудрості

Афоризми : Велика книга мудрості / Упоряд. О.О. Мінько. - Київ: КМ Publishing, 2012. - 768 с.

 

Серед безцінних духовних скарбів, накопичених людством протягом його багатовікової історії, особливе місце посідають афоризми. У цій книжці зібрано вислови представників різних часів і народів — від мислителів Давнього Сходу й античності до сучасних діячів науки, культури і мистецтва, відомих політиків та бізнесменів. Чимала частка наведених висловів має українське походження.Пропоноване видання — це не лише багата пожива для роздумів, але й засіб звільнитися від повсякденних турбот. Книжка допоможе по-філософськи поглянути на наше бугтя і навколишній світ, дасть можливість зазирнути у себе, а також відпочити й розважитися. Для широкого читацького загалу.

minko-excel-2018

Мінько О.О. Сучасний аналіз даних в Excel для науковців / Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. Третє вид., виправлене. - Київ, 2018. - 461 с.

Minko

Мінько О.О. Дослідження точкових множин за матрицею відстаней. - Всеукраїнська наукова інтернет-конференція  "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 9)" /  Збірник тез доповідей: випуск 9 (м. Тернопіль, 24-25 листопада 2014 р.). - Тернопіль: Тайп, 2014. - 44 с. - С. 3 - 10.

Метод ограничивающей сферы

Минько А. А. Метод ограничивающей сферы для анализа структуры многомерных точечных множеств / Научно-учебный центр прикладной информатики НАН Украины. - Киев: НУЦ ПИ НАНУ, 2013. - 52 с.

Мінько О.О. Критерії подільності точкових множин

Мінько О.О. Критерії подільності точкових множин. - В зб. Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку [Текст]: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції "Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку" (м. Запоріжжя, 25-26 липня 2014 р.) / Партнерство "Нова Освіта" - Запоріжжя.: 2014. - 160 с. - С. 11-14.

Минько А. А. Финансовая арифметика

Александрова Т.Н., Минько А.А. Финансовая арифметика. М.: Эксмо, 2006.

 

В этой книге освещено большинство вопросов, которые возникают у каждого, кто хочет познакомиться с финансовой арифметикой для того, чтобы, например, выбрать банк с наибольшей доходностью, применить наиболее приемлемую схему кредитования покупки.

Минько А. А. Статистический анализ

Минько А.А. Статистический анализ в MS Excel. - К.; М.; СПб.: Диалектика, 2004. - 448 с.

 

Книга предназначена для всех, кто использует методы статистического анализа в своей работе. Она написана как "сборник рецептов" статистических методов, которые часто используются на практике и которые сравнительно просто реализуются в электронной таблице Excel. Для каждого приведенного метода четко описана статистическая модель, в рамках которой его можно применять. Кроме того, методы сгруппированы по типу исходных данных, предъявляемых для статистического анализа. Методы представлены в таком виде, чтобы их могли легко отобрать и сравнительно просто реализовать специалисты-практики, которым необходимо самостоятельно провести статистический анализ данных.

Минько А.А. Статистика в бизнесе: Руководство менеджера и финансиста.

Минько А.А. Статистика в бизнесе. - М.: Эксмо, 2008.

 

Книга предназначена для менеджеров и финансистов, а также для всех, кто использует методы статистического анализа в своей работе. Она представляет собой "сборник рецептов" статистических методов, которые часто используются на практике и сравнительно просто реализуются в электронной таблице Excel. Детально описываются статистические функции и статистические средства Excel. Для каждого приведенного метода представлена статистическая модель, в рамках которой его можно применять, и показана реализация метода в Excel. Кроме того, методы сгруппированы по типу исходных данных, используемых для статистического анализа, и представлены в таком виде, чтобы их могли легко отобрать для своих потребностей и сравнительно просто реализовать все, кому необходимо провести статистический анализ данных.

Минько А. А. Прогнозирование в бизнесе с помощью Excel: Просто как 2х2.

Минько А. А. Прогнозирование в бизнесе с помощью Excel. - М.: Эксмо, 2007.

 

В этой книге вы найдете исчерпывающие ответы на подавляющее большинство вопросов, которые возникают у каждого, кто занимается прогнозированием по экономическим данным. Вы изучите общую схему процесса прогнозирования, узнаете, как подготовить данные к прогнозированию, как выделить трендовую и сезонную составляющие исходных данных, наконец, как вычислить прогнозные значения и как оценить точность полученных прогнозов. Все способы прогнозирования описываются алгоритмически как последовательность необходимых действий и вычислений. На многочисленных примерах подробно показана реализация методов прогнозирования с помощью программы электронных таблиц Excel.
Мягкая обложка, бумага офсетная.
Подробнее: http://www.labirint.ru/books/139846/

 

Минько А. А. Функции в Excel: Справочник пользователя.

Минько А. А. Функции в Excel: Справочник пользователя. - М.: Эксмо, 2007. - 512 c.

 

Содержание: 1.Введение в функции Excel; 2.Функции баз данных; 3.Функции даты и времени; 4.Внешние функции; 5.Инженерные функции; 6.Информационные функции; 7.Логические функции; 8.Математические функции; 9.Функции ссылок и подстановки; 10.Статистические функции;11.Функции для работы с текстовыми данными; 12.Финансовые функции; Алфавитный указатель.

Минько А. А. Принятие решений с помощью Excel

Минько А.А. Принятие решений с помощью Excel. - М.: Эксмо, 2007. - 240 с.В книге лаконично описан весь процесс принятия решения, начиная от формализации исходной проблемы, далее через построение и решение математической модели до анализа решения и формирования управленческого решения. Основное внимание уделено построению и решению математических моделей и анализу этих решений в Excel с помощью надстройки «Поиск решения» и сценариев Excel. Рассмотрены производственные, транспортные и финансовые модели задач принятия решений. При этом приводятся общие схемы данных моделей, которые иллюстрируются практическими примерами.

Минько А. А. Сводные таблицы и диаграммы в Exel

Минько А.А. Сводные таблицы и диаграммы в Excel. - М.: Эксмо, 2009. - 208 с.

 

Книга посвящена созданию сводных таблиц и диаграмм. Динамические интерактивные перекрестные таблицы с легко изменяемой структурой - "интеллектуальное" средство Ехсеl - позволяют обобщать, консолидировать, анализировать большие массивы данных и находить в них скрытые закономерности. Подробно рассматриваются построение сводных таблиц и сводных диаграмм и работа с ними, в частности настройка и форматирование. Показано, как должны быть организованы и представлены исходные данные, чтобы на их основе можно было построить сводную таблицу, описано "внутреннее устройство" сводной таблицы (т.е. ее структура).
В конце книги рассмотрен процесс создания сводных таблиц и диаграмм на основе данных, хранящихся во внешних базах данных.

Книга будет полезна всем, кто хочет эффективно использовать электронную таблицу Microsoft Excel в своей повседневной практике.